مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ دوم ابتدایی کلاس‌های چندپایه با دانش‌آموزان مدارس عادی در مهارت‌های زبان فارسی

نویسندگان

چکیده

پژوهش‌های انجام‌شده درخصوص کلاس‌های چندپایه، اغلب ناظر بر مسائل، تنگناها و چالش‌هایی است که مسئولان نظام آموزشی کشور در اداره این کلاس‌ها با آن دست‌به‌گریبان‌اند و به آثار و مزایای مترتب بر این کلاس‌ها و نقش و تأثیر آنها در تعامل‌های کلاسی بین دانش‌آموزان و تقویت بستر یادگیری آنان، چندان توجه‌نشده‌است. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان تأثیر فعالیت‌های آموزشی جاری در پایه اول ابتدایی بر تقویت مهارت‌های چهارگانه زبان‌آموزی (خواندن، گوش‌دادن و صحبت‌کردن، املا و انشا) دانش‌آموزان پایه دوم کلاس‌های چندپایه، در مطالعه‌ای مقایسه‌ای طراحی و اجراشد. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش‌آموزان سال دوم ابتدایی مناطق روستایی استان کردستان در کلاس‌های مستقل و کلاس‌های چندپایه بود. جهت انتخاب نمونه آماری از میان جامعه، یادشده، 35 نفر دانش‌آموز پایه دوم از کلاس‌های چندپایه و 35 نفر دانش‌آموز همان پایه از کلاس‌های مستقل روستایی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ساده انتخاب‌شدند. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از آزمون‌های پیشرفت تحصیلی (امتحانات) مرتبط با مهارت‌های فوق‌الذکر، بهره‌گرفته‌شد که براساس محتوای دو کتاب بخوانیم و بنویسیم پایه دوم ابتدایی و اهداف آموزشی آن طراحی شده‌‌بود. اعتبار صوری و محتوایی پرسش‌های آزمون‌های اجراشده، با استفاده از نظرات استادان علوم تربیتی و گروهی از معلمان مجرب، تأمین‌شد و از پایایی مصححان نیز برای سنجش پایایی آزمون‌ها استفاده‌شد. برای تحلیل داده‌ها، علاوه‌بر آماره‌های توصیفی، جهت مقایسه میانگین تفاوت عملکرد هر دو گروه و مقایسه نتایج آزمون‌های گروه‌ها در سه مرحله از اجرای آزمون‌ها، از آزمونt  مستقل در سطح 95 درصد، استفاده‌شد. نتایج پژوهش، مؤید تأثیر مثبت فعالیت‌های آموزشی در پایه اول کلاس‌های چندپایه بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه دوم همان کلاس‌ها درزمینه مهارت‌های خواندن، گوش‌دادن و صحبت‌کردن و مهارت املاست؛ این در حالی است که یافته‌های پژوهش، تفاوت معناداری را در میانگین نمرات دانش‌آموزان دو گروه در مهارت انشای آنان، نشان‌نداد.

کلیدواژه‌ها