تهیه و اعتباریابی پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش، نشان‌دادن کاربرد روش تحقیق آمیخته در تهیه و اعتباریابی پرسش‌نامه‌ ارزشیابی عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی بود. مقاله حاضر، ضمن روشن‌کردن مسیر طی‌شده در طراحی و اعتباریابی ابزار، نتایج به-دست‌آمده در قالب پرسش‌نامه‌های تهیه‌شده را نیز ارائه‌داده‌است. جامعه پژوهش، شامل چهار گروه؛ اعضای هیئت علمی، مدیران گروه‌های آموزشی، رؤسا و معاونان آموزشی دانشکده‌ها و دانشجویان بود. به کمک مصاحبه، مذاکره با متخصصان و مرور مستندات، با استفاده از روش دلفی، مؤلفه‌های اصلی فرم ارزشیابی تهیه‌شد؛ پس از دستیابی به مؤلفه‌ها، پیش‌نویس اولیه پرسش‌نامه‌ها در چهار فرم و برای چهار گروه آزمودنی تهیه‌شد. پرسش‌نامه‌های اولیه، روی 112 عضو هیئت علمی، 24 رئیس و معاون آموزشی دانشکده‌، 56 مدیر گروه و 112 دانشجو به مرحله اجرا درآمد. با بهره‌گیری از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های استنباطی شامل «ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل واریانس یک‌طرفه»، داده‌های حاصل از پرسش‌نامه‌های تهیه و اجراشده، مورد اعتباریابی قرار‌گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه‌ها از نظر ویژگی‌های فنی برحسب نظر اعضای هیئت علمی (ارزیابی توسط همکار) برابر با 96/0، رؤسا و معاونان آموزشی دانشکده‌ها (ارزیابی توسط فرادستان) برابر با 96/0، مدیر گروه (خود- ارزیابی) برابر با 86/0 و دانشجویان (ارزیابی توسط مصرف‌کنندگان یا مشتریان) برابر با 79/0  بود که معتبر و مناسب هستند. درمجموع، بیش از 70 درصد از پاسخ‌دهندگان، پرسش‌نامه‌های تهیه‌شده را مناسب تشخیص‌داده، تفاوتی معنی‌دار هم در متوسط نظریات آنها دیده‌نشد. در پایان مقاله حاضر، نمونه فرم‌های ارزیابی تهیه و اعتبارسنجی‌شده، ارائه‌شده‌است.

کلیدواژه‌ها