‌دانش معلمان درباره پژوهش و نیاز آنان به آموزش پژوهش

نویسنده

چکیده

در این مطالعه، ظرفیت جامع پژوهش برای کمک به حرفه معلمی در قالب مفهوم سواد پژوهشی و در شش سطح اساسی، تبیین‌شده‌است؛ همچنین سطوح نیاز معلمان دوره‌های مختلف تحصیلی به دریافت آموزش‌های پژوهشی، مشخص شده‌است. براساس یافته‌های پژوهش، نیاز معلمان به آموزش پژوهش در همه دوره‌ها بالاتر از متوسط (75/11 از 18) اعلام‌شد که ضرورت سرمایه‌گذاری آموزشی هرچه بیشتر را در این زمینه مطرح‌می‌سازد؛ همچنین براساس نتایج پژوهش، نیاز معلمان به آموزش روش‌های پژوهشی معلم‌محور در همه دوره‌ها به‌عنوان اولویت اول، مطرح شده‌است. با وجود اعلام نیاز بالاتر از متوسط همه معلمان به دریافت آموزش سطوح مختلف سواد پژوهشی، بین نیاز معلمان در دوره‌های مختلف تفاوت وجوددارد. معلمان دوره ابتدایی و راهنمایی، میزان نیاز خود را در مقایسه با معلمان دوره دبیرستان به دریافت آموزش‌های مرتبط با سواد پژوهشی، بیشتر اعلام‌کرده‌اند

کلیدواژه‌ها