بررسی جو «یادگیری‌محور» مدرسه و ارتباط آن با اثربخشی مدرسه

نویسندگان

چکیده

جو و فرهنگ مدرسه، زیربنای روان‌شناسی- اجتماعی را برای فرایندهای یاددهی – یادگیری مدرسه فراهم‌می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه جو یادگیری‌محور مدرسه و اثربخشی مدرسه است. جو یادگیری‌محور، اصطلاحی است که محقق، پس از استخراج عواملی که بر اثربخشی مدرسه تأثیردارند، به‌دست‌داده‌است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری نیز شامل کلیه دبیران، مدیران و معاونان مدارس متوسطه نظری – دولتی شهر تهران با تعداد بالغ بر 13 هزار نفر است. 400 نفر از جامعه آماری به شیوه خوشه‌ای از مناطق آموزشی 3، 6، 7، 11، 12 و16 انتخاب‌شدند. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه و پرسش‌نامه‌های محقق‌ساخته استفاده‌شد. با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق و ارائه آنها به افراد متخصص برای اظهار نظر، چهار عامل برای جو یادگیری‌محور، استخراج‌شد که شامل انتظارهای سطح بالا، نگرش، انگیزش و محیط یادگیری است. مبنای اصلی پرسش‌نامه اثربخشی مدرسه، پرسش‌نامه تدوین‌شده به کمک مدل پارسونز است که با کمی تغییر در این تحقیق مورد استفاده قرار‌گرفت؛ این پرسش‌نامه شامل چهار مؤلفه؛ انطباق، تحقق اهداف، انسجام و تداوم است. پرسش‌نامه جو یادگیری‌محور با پایایی (94/0) و پرسش‌نامه اثربخشی مدرسه با پایایی (95/0) برای گردآوری داده‌ها مورد استفاده قرار‌گرفت. درراستای پاسخگویی به فرضیه‌های تحقیق، رابطه میان جو یادگیری‌محور و میزان اثربخشی مدرسه با کمک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، بررسی‌شد. نتایج نشان‌دادند که رابطه میان جو یادگیری‌محور و اثربخشی مدرسه معنی‌دار است و درنهایت، مدلی برای تبیین رابطه دو متغیر ارائه‌شد.

کلیدواژه‌ها