بررسی دیدگاه صاحب‌نظران و معلمان درخصوص برنامه‌ درسی آموزش علوم ایران به‌منظور پیشنهاد الگوی مناسب برنامه درسی آموزش علوم

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به‌دنبال آن است که ضمن بررسی دیدگاه صاحب‌نظران و معلمان درخصوص برنامه درسی آموزش علوم ایران، الگویی مناسب را برای برنامه درسی آموزش علوم پیشنهاددهد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده که در آن از مصاحبه ساختاریافته و پرسش‌نامه به‌عنوان ابزار گردآوری داده، استفاده‌شده‌است. روایی صوری و محتوایی این دو ابزار، تأمین و تأییدشده‌بود؛ همچنین ضریب آلفای کرونباخ بالای 87/0 نشان‌دهنده پایایی مناسب ابزارها بود. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب‌نظران و معلمان درس علوم سراسر کشور در دوره ابتدایی و راهنمایی بودند. نمونه آماری صاحب‌نظران شامل 10 نفر بود که بدون نمونه‌گیری و به‌عبارتی با روش سرشماری در نمونه آماری قرار‌گرفتند؛ همچنین 170 نفر از معلمان درس علوم از سراسر کشور با استفاده از فرمول حجم نمونه برآورد و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای در نمونه قرار‌گرفتند. یافته‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS در سطح آمار توصیفی (جدول، درصد و میانگین) و استنباطی (آزمون خی‌دو، یو مان- ویتنی برای متغیرهای دوسطحی و کروسکال والیس برای متغیرهای چندسطحی) محاسبه و نتایج به‌دست‌آمده، بیانگر این است که هدف، محتوا و روش تدریس برنامه درسی آموزش علوم ایران، در سطح اطمینان 95 درصد به‌خوبی تعیین‌شده‌است زیرا در آزمون خی‌دو، مقدار سطح معناداری کمتر از 05/0 است؛ لذا تفاوت مشاهده‌شده میان فراوانی پاسخ‌ها از نظر آماری معنادار است، اما شیوه‌های ارزشیابی برنامه درسی آموزش علوم ایران با سطح اطمینان 95 درصد به‌خوبی تعیین‌نشده‌است؛ همچنین نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش می‌تواند به برنامه‌ریزان، مؤلفان کتاب‌های درسی و معلمان کمک‌کند تا با دیدی وسیع‌تر نسبت‌به تدوین بهتر برنامه درسی، تغییر برنامه‌ درسی و انتخاب مناسب‌تر اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی به کمک الگوی پیشنهادشده، اقدام‌کنند.

کلیدواژه‌ها