بررسی چالشهای آموزش عالی بینالمللی در دانشگاه شهید بهشتی

نویسندگان

شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف «بررسی چالشهای آموزش عالی بینالمللی در دانشگاه شهید بهشتی» به روش توصیفی- پیمایشی صورتگرفتهاست. جامعه آماری پژوهش، 575 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودند که تعداد 230 نفر از آنها به روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم و براساس جدول کرجسی و مورگان بهعنوان نمونه پژوهش انتخابشدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محققساخته بود که روایی و پایایی آن، تأییدشد. جهت تحلیل دادهها از آزمونهای تی تکنمونهای، تی دو گروهی مستقل، تحلیل واریانس یکراهه، آزمون تعقیبی شفه و آزمون اولویتبندی فریدمن، استفادهشدهاست. مهمترین یافتهها عبارتبودند از اینکه چالشهای مالی، فرهنگی، فناورانه، ساختاری، دیپلماتیکی و دانشگاهی در سطح 05/0 معنادار است؛ همچنین از دید اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، مهمترین چالشهایی که آموزش عالی بینالمللی با آنها مواجه است بهترتیب، چالشهای «فرهنگی، ساختاری، دیپلماتیکی، فناورانه، مالی و دانشگاهی» هستند

کلیدواژه‌ها