تأثیر روش‌تدریس کاوشگری بر پرورش مهارت‌های تفکر فلسفی دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف کلی پژوهش، بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری بر پرورش مهارت‌های تفکر فلسفی دانش آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی بوده است. روش تحقیق، شبه آزمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش نیز کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی شهرستان بهار در سال تحصیلی 89-88 بوده‌اند. حجم جامعه آماری 1120 نفر (620 دختر و 500 پسر) می-باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، نمونه‌ای با حجم 96 نفر (52 دختر و 44 پسر) از دو مدرسه در چهار کلاس، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته، سنجش تفکر فلسفی بوده است. روایی ابزار از طریق روایی محتوایی بر اساس دیدگاه متخصصان و پایایی آن، از طریق آلفای کرونباخ، ضریب 79/0 بوده است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های؛ تی در گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس دو طرفه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است که؛ بین میانگین مهارت‌های تفکر فلسفی دانش‌آموزان گروه‌های کنترل و آزمایش، تفاوت معنی‌دار وجود دارد. تفکر فلسفی و مولفه‌های تشکیل دهنده آن در دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی که در درس علوم با روش تدریس کاوشگری، آموزش دیده‌اند، بیشتر از دانش‌آموزانی است که با روش تدریس سنتی، آموزش دیده‌اند بنابراین روش تدریس کاوشگری، موجب افزایش مهارت‌های تفکر فلسفی دانش‌آموزان در گروه آزمایش، شده است هم‌چنین نتایج پژوهش نشان داد؛ به استثنای مولفه جامعیت، بین مهارت‌های تفکر فلسفی و مولفه‌های تشکیل دهنده آن در، بین دانش‌آموزان دختر و پسر گروه آزمایش، تفاوت معنی دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها