تأثیر انتظارات معلمان بر نحوه ارزشیابی دروس علوم اجتماعی و تجربی دانش‌آموزان دوره راهنمایی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر انتظارات معلمان دوره راهنمایی شهرستان سنندج بر نحوه ارزشیابی از دروس علوم اجتماعی و تجربی دانش‌آموزان دختر و پسر، طرح آزمایشی پس‌آزمون با گروه گواه با سه عامل (موقعیت‌های ایجاد انتظار، جنسیت معلمان و جنسیت دانش‌آموزان) به صورت یک طرح 2*2*3 به مورد اجرا گذاشته شد. در این پژوهش از 120 معلم زن و مرد مدارس دوره راهنمایی در درس‌های علوم تجربی و علوم اجتماعی جهت نمره‌گذاری 80 برگه امتحانی دانش‌آموزان دختر و پسر در 12 موقعیت آزمایشی برای آزمون فرضیه‌های تحقیق و پاسخگویی به سؤالات پژوهشی استفاده شد. یافته‌ها از تأثیر کلی اثر انتظار معلمان حمایت می‌کرد، اما در مورد تعامل جنسیت معلمان با جنسیت دانش‌آموزان، انتظارات ایجاد شده در موقعیت‌های سه گانه آزمایشی (انتظارات مثبت، انتظارات منفی، بدون اثر انتظار) تغییر معناداری در نحوه‌ی ارزشیابی معلمان از دانش‌آموزان به وجود نیاورد.

کلیدواژه‌ها