تأثیر برخورد مناسب معلم بر سبک‌های مقابله‌ای بد رفتاری و ضد اقتدار دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر برخورد مناسب معلم بر سبک مقابله‌ای بد رفتاری (A) و ضد اقتدار (B) دانش‌آموزان در پایه چهارم و پنجم ابتدایی ناحیه 3 تبریز انجام یافته است. در این پژوهش 28 نفر از دانش‌آموزانی که دارای سبک‌های مقابله‌ای B و A بودند با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردیدند. از آزمون شناسایی سبک‌های مقابله‌ای B و A برای تعیین دانش‌آموزانِ دارای سبک مقابله‌ای مزبور و از آزمون ریون کودکان به منظور سنجش هوش این دانش‌آموزان استفاده گردید. هدف استفاده از آزمون ریون، کنترل متغیر هوش در دانش‌آموزان مذکور بود. نتایج حاصل نشان دادند که: برخورد مناسب معلم به طور معنادار می‌تواند بد رفتاری (سبک A) و رفتارهای ضد اقتدار (سبک B) دانش‌آموزان را در کلاس درس کاهش دهد. بنابراین، برخورد مطلوب معلم در کلاس از عوامل بسیار مهم و تعیین‌کننده در چگونگی رفتار کلاسی دانش‌آموزان است. بر مبنای یافته‌های این تحقیق، پیشنهادهایی برای معلمان و دست‌اندرکاران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها