بررسی اثر نهاده‌ها بر ستانده نظام آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی استان‌های کشور

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر نهاده‌ها بر ستانده نظام آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی استان‌های کشور صورت گرفته است. برای بررسی این امر، ابتدا ستانده نظام آموزشی استان‌های کشور در دوره مذکور بر اساس شاخص‌های مصوب مرکز آمارهای یونسکو و موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی محاسبه شد. نتایج حاکی از آن بود که استان‌هایی همانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان وکهکیلیویه و بویراحمد دارای پایین‌ترین و استان‌هایی همچون تهران، یزد و اصفهان دارای بالاترین ستانده آموزشی بودند. برای تبیین عوامل موثر بر ستانده آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی استان‌های کشور فرضیه‌های پژوهشی در خصوص رابطه میان نهاده‌ها و ستانده آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی تمام استان‌های کشور مطرح شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها حاکی از آن است که تنها بین ‌نسبت دانش‌آموز به معلم و نسبت دانش‌آموز به کلاس دایر و ستانده آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی استان‌های کشور به ترتیب رابطه معنادار منفی و رابطه معنادار مثبت وجود دارد. از این‌رو رابطه بین نهاده‌ها و ستانده آموزشی دور ه راهنمایی تحصیلی به صورت زیر ترسیم شد: (نسبت دانش‌آموز به کلاس دایر دوره راهنمایی)54/0+ (نسبت دانش‌آموز به معلم دوره راهنمایی)65/0 -09/86 =ستانده آموزشی دوره راهنمایی رابطه فوق گویای این مطلب است که با فرض ثبات سایر شرایط، به ازای 1 واحد کاهش در نسبت دانش‌آموز به معلم دوره راهنمایی، در ستانده آموزشی دوره راهنمایی 65/0 واحد افزایش و به ازای 1 واحد افزایش در نسبت دانش‌آموز به کلاس دایر دوره راهنمایی، در ستانده آموزشی دوره راهنمایی 54/0 واحد افزایش مشاهده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها