مقایسه میزان و منابع فشار روانی و رابطه آن با ویژگی‌های ‌جمعیت‌شناختی معلمان مدارس ‌عادی‌ و استثنایی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر بررسی و مقایسه میزان فشار روانی، منابع فشار روانی و رابطه آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی معلمان دبستان‌های عادی و استثنایی شهرستان اصفهان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه معلمان دبستان‌های عادی و استثنایی است که تعداد 150 نفر از معلمان دبستان‌های عادی و استثنایی به طور تصادفی (از هر جامعه 75 نفر) انتخاب گردیدند.جهت سنجش و مقایسه فشار روانی معلمان از پرسشنامه نشانه‌های فشار روانی کوپر (1983)، و برای تشخیص و شناسایی منابع عوامل فشار‌زای آموزشگاهی و عوامل مرتبط با مدرسه از پرسشنامه کریاکو و ساتکلیف (1978) استفاده شد. همچنین برای شناسایی منابع و عوامل فشارزای اجتماعی از فهرست عوامل و وقایع استرس‌آفرین تهیه شده توسط هلمز ـ راهه و پیکل استفاده گردیده و اعتبار و روایی هر قسمت محاسبه شده است.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری تحلیل واریانس چندگانه، تحلیل رگرسیون و آزمون z فیشراستفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که فرض اول مبنی بر این که بین میزان فشار روانی در معلمان دبستان‌های عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین فرض دوم مبنی بر این که بین میزان فشار روانی معلمان دبستان‌های عادی و استثنایی با توجه به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و شغلی تفاوت وجود دارد نیز مورد تأیید قرار نگرفت، ولی فرضیه سوم مبنی بر این که بین منابع فشارزای شغلی و اجتماعی با میزان فشار روانی در معلمان عادی و استثنایی رابطه وجود دارد تأیید گردید (001/0p=), فرضیه چهارم مبنی بر این که بین منابع فشارزای شغلی (آموزشگاهی) و اجتماعی با میزان فشار روانی در معلمان عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها