بررسی ویژگی‌ها و مهارت‌های مدیریت زمان در مدارس راهنمایی شهر تهران و مقایسه آن با وضع مطلوب

نویسنده

چکیده

در این پژوهش, بررسی ویژگی‌ها و مهارت‌های مدیریت زمان در مدیران مقطع راهنمایی نظام آموزش و پرورش و مقایسه آن با وضع مطلوب مد نظر قرار گرفته است. بدین‌منظور, نمونه‌ای مرکب از 177 مدیر مدرسه راهنمایی در مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از سه ابزار بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه, و پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفت و اطلاعات به‌دست آمده با استفاده از آزمون «تی» وابسته و تجزیه و تحلیل عاملی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده حاکی است که ویژگی‌های مدیریت زمان که در پژوهش‌های دیگران مورد تأیید قرار گرفته با اندک تغییر در مدیریت مدارس راهنمایی نیز مورد تأیید است. همچنین بین وضع مطلوب و موجود مدیریت زمان, تفاوت معناداری وجود دارد. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی به منظور بهبود مدیریت زمان ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها