بررسی رابطه تأمین سلسله مراتب نیازهای مازلو با میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی

نویسندگان

چکیده

هدف اساسی مقاله حاضر، بررسی رابطه تأمین سلسله مراتب نیازهای مازلو با میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران بوده که البته در این ارتباط، نقش متغیرهای جنسیت و تحصیلات مدیران نیز مورد توجه قرار گرفته است. روش مورد استفاده در تحقیق حاضر، همبستگی است. نمونه این پژوهش 174 مدیر است که با استفاده از روش طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، شامل دو پرسشنامه رضایت شغلی و سنجش نیازها بوده است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین تأمین سلسله مراتب نیازهای مازلو و میزان رضایت شغلی مدیران، رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین جنسیت و تحصیلات مدیران آموزشی با میزان رضایت شغلی آنان رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها