دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1393 (20) 
7. بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت انشانویسی دانش‌آموزان شهرستان ساوه

صفحه 97-112

پروین احمدی؛ فاطمه بیگم رضازاده شیراز؛ زهرا امامقلی زاده گنجی