نویسنده = �������������� �������������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تعامل دانشجویان در محیط یادگیری الکترونیکی (مورد مطالعه؛ مؤسسه آموزش عالی مهر البرز)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-36

10.22070/tlr.2016.13.1.21

زینب‌السادات مصطفوی؛ سید علینقی کمال خرازی؛ فاطمه نارنجی ثانی