نویسنده = عباس شکاری
تعداد مقالات: 3
1. آموزه‌هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی - یادگیری از معبر مقایسه دیالکتیک سقراطی و کنش ارتباطی هابرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3213

مهدی سبحانی‌نژاد؛ آزاد محمدی؛ نجمه احمدآبادی آرانی


2. تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی: راهبردی در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری مدارس

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-100

10.22070/tlr.2020.2531

رضا محمدی چابکی؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ نجمه احمدآبادی آرانی؛ زهره عسگری


3. درآمدی بر آموزه‌های پارادایم فرامتن در فرایند یاددهی - یادگیری و نقد آن

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-104

10.22070/tlr.2020.2523

عباس شکاری؛ نجمه احمدآبادی آرانی