نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سطح توانمندی شغلی مربیان پرورشی دوره ابتدایی و راهکارهای توسعه آن

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-178

یحیی معروفی؛ محمد رضا یوسف زاده؛ محترم قبادی؛ عبداله افشار


2. تبیین دلالت های معرفت شناختی رویکرد سازنده گرایی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 127-140

محمد حسن میرزامحمدی؛ اکبر رهنما؛ عبداله افشار؛ محترم قبادی


3. آسیب شناسی تربیت دینی در عصر جهانیشدن و راهکارهای تعامل پویا با آن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 271-292

مهدی سبحانی نژاد؛ عبداله افشار؛ رضا رضایی زارچی