نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین عوامل شناختی(کانون کنترل، درماندگی اکتسابی و اثرگُلِم) در نهادهای آموزشی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 15-30

فتانه قلی پور؛ آرین قلی پور؛ علی پیران نژاد؛ سمیرا فاخری کوزه کنان