نویسنده = حسنعلی بختیار نصر آبادی
واکاوی نقش آموزش هنر در تحقق اهداف برنامه درسی صلح‌محور

دوره 14، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 93-107

10.22070/tlr.2020.2515

مهین برخورداری؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری؛ محمدرضا نیستانی


تحلیل و ارزیابی نظریه‌های شناخت و حقیقت در استقلال یا تلفیق پارادایم‌های تحقیق تربیتی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 235-250

علیرضا شواخی؛ حسنعلی بختیار نصر آبادی؛ سیروس محمودی