طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه‌ درسی تربیت ‌اخلاقی دوره متوسطه اول با تأکیدبر سند تحول بنیادین آموزش ‌و‌ پرورش جمهوری ‌اسلامی ‌ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشگاه شاهد

4 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

هدف از پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی تربیت‌اخلاقی دوره متوسطه اول با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش بود. روش پژوهش، ترکیبی (آمیخته) و جامعه مورد مطالعه شامل الف): اسناد رسمی مرتبط با تحول بنیادین در آموزش‌ و پرورش و پژوهش‌های مرتبط با تربیت اخلاقی ب): متخصصان برنامه‌ریزی درسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و کارشناسان دفتر تألیف کتب درسی بود. برای نمونه‌گیری از اسناد تحولی از روش سرشماری و برای نمونه‌گیری از پژوهش‌های مرتبط با تربیت اخلاقی و انتخاب متخصصان از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی از نوع هدفمند استفاده شد. جهت گردآوری داده‌های حاصل از بررسی اسناد، از چک لیست تحلیل اسناد و برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به اعتبارسنجی الگو، از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده‌ شد. برای تجزیه وتحلیل داده‌های مرتبط با طراحی الگو از تحلیل و استنباط و برای تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه (مرتبط با اعتبارسنجی) از آمار توصیفی و در برآورد روایی و پایایی ابزار، از روایی محتوایی و آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. نتیجه پژوهش، ارائه الگوی پیشنهادی متشکل از مبانی، اصول، و عناصر اصلی برنامه‌درسی تربیت اخلاقی است که ازنظر متخصصان برنامه‌ریزی درسی و کارشناسان دفتر تألیف کتب‌ درسی معتبر تشخیص داده شد. برای هر بخش از الگو، مؤلفه‌هایی هماهنگ با سند تحول بنیادین ارایه گردید که توجه به آن‌ها بستر مناسبی برای برنامه‌ریزان در طراحی و تدوین برنامه درسی تربیت ‌اخلاقی دوره متوسطه اول فراهم می‌کند. از موارد شایان ذکر، «توجه به رویکرد شایستگی‌محور در تعیین اهداف، چرخش از شیوه تلفیقی به شیوه تفکیکی / مستقل در سازماندهی و ارایه محتوا، توجه به راهبردهای فعال، مسأله‌محور و عملی در فرایند یاددهی - یادگیری و بهره‌گیری از شیوه ارزشیابی مستمرِ مبتنی بر عملکرد و ارائه بازخورد اصلاحی اشاره نمود.
 

کلیدواژه‌ها