رابطه علّی قدردانی و بهزیستی ادراک شده نوجوانان در مدرسه: نقش میانجی‌گری رضایت از نیازهای روانشناختی بنیادی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و رفتار اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی قدردانی با بهزیستی ادراک شده در مدرسه با میانجی‌گری نیازهای روانشناختی و رفتار اجتماعی در دانش‌آموزان بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر سال اول تا سوم دبیرستان‌های شهر اهواز در سال تحصیلی 97-1396 بود. از این جامعه تعداد 350 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند که در نهایت 350 پرسشنامه به صورت کامل به دست آمد. پژوهش حاضر همبستگی از نوع معادلات ساختاری می‌باشد. از شرکت‌کنندگان خواسته شد ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه قدردانی مک کلاف و همکاران (2002)، بهزیستی ادراک‌شده در مدرسه تیان و همکاران (2015)، پرسشنامه نیازهای روانشناختی بنیادی کاریرا (2012) و پرسشنامه رفتارهای اجتماعی ژانگ و همکاران (2004) را تکمیل نمایند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد قدردانی رابطه مستقیم معنی‌دار با شایستگی، وابستگی، رفتار اجتماعی و بهزیستی ادراک‌شده دارد (p=0.001). همچنین نتایج تحلیل بوت استراپ برای بررسی فرضیه‌های غیر مستقیم نشان داد که متغیرهای میانجی، نیازهای روانشناختی بنیادی و رفتار اجتماعی واسط بین قدردانی و بهزیستی ادراک‌شده قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها