تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر مبنای تربیت اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس میزان تأکید بر تربیت اقتصادی است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوی مضمونی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کتاب‌های مطالعات اجتماعی پایه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 96- 95 است که کل محتوای آن‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. واحد تحلیل جمله، تصویر و مضمون است. برای جمع‌آوری داده‌ها و انجام تحلیل از سیاهه یا فهرست وارسی تربیت اقتصادی استفاده شد که روایی آن توسط صاحب‌نظران تأیید و پایایی آن بر اساس ضریب اسکات 0.89 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل‌های مضمون استفاده شد. نتایج به طور کلی بیانگر آن بود که 1080 مورد در ارتباط با تربیت اقتصادی در مجموع محتوای کتاب مطالعات اجتماعی چهار پایه وجود داشته که 84.81 درصد (916 مورد) آن در حیطه دانشی، 11.01 درصد (119 مورد) در حیطه عاطفی و 4.16 درصد (45 مورد) در حیطه مهارتی بود. بیشترین میزان توجه به تربیت اقتصادی مربوط به کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم و کمترین میزان آن، مربوط به کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم بوده است. در کتاب پایه‌ی سوم 82.22 درصد مطالب در حیطه دانشی، 13.33 درصد در حیطه عاطفی و 4.44 درصد در حیطه مهارتی؛ در کتاب چهارم 84.72 درصد مطالب در حیطه دانشی، 14.58 درصد در حیطه عاطفی و 0.69 درصد در حیطه مهارتی؛ در کتاب پایه‌ی پنجم، 86.14 درصد مطالب در حیطه دانشی، 50.12 درصد در حیطه عاطفی و 1.35 درصد در حیطه مهارتی؛ و در کتاب پایه‌ی ششم 85.30 درصد مطالب در حیطه دانشی، 7.46 درصد در حیطه عاطفی و 7.22 درصد در حیطه مهارتی بوده است.

کلیدواژه‌ها