ارائه الگوی تاثیر رسانه ملی در میزان یادگیری علم و فناوری بر اساس دیدگاه مدیران رسانه ملی و نخبگان ارتباطات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران پردیس بین‌المللی کیش

2 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3 دانشگاه تهران

4 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در دنیای امروز توانمندی‌های مردمی در علم و فناوری اصلی‌ترین عامل پیشرفت در توسعه کشورها شناخته می‌شود. نهادهای مختلفی جهت کمک به توانمندسازی مردم در تلاش هستند. نهاد رادیو وتلویزیون یکی از این نهادهاست. این پژوهش در پی ساختن الگویی برای ارتقاء اثربخشی رسانه ملی بر میزان یادگیری علم و فناوری می‌باشد. به این منظور ضمن مرور مبانی نظری فرهنگ علم و فناوری در جهان، مقایسه‌ای تطبیقی بین ایران و جهان شده و جایگاه کشور را در زمینه یادگیری علم و فناوری مشخص می‌نماید سپس به منظور ارزیابی نقش رسانه ملی در اثربخشی فهم عمومی از علم و فناوری و طراحی الگویی برای ارتقاء اثربخشی آن بر مبنای مطالعات جهانی و نظر کارشناسان، پرسشنامه‌ای طراحی گردید. پرسشنامه توسط مدیران میانی و ارشد فرهنگی و رسانه‌ای و همچنین اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارتباطات که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده ‌بودند، تکمیل گردید. در نهایت الگوی طراحی شده در چهار محور؛ «آگاهی عمومی علم و فناوری»،« نگرش عمومی علم و فناوری»، «استفاده عمومی از علم و فناوری» و « اعمال نظر عمومی در علم و فناوری» استوار گردید. مسیر ارتقاء اثربخشی رسانه ملی در توسعه فرهنگ علم و فناوری توسط شاخص‌‌های قالب رسانه‌ای مربوطه در هر محور، مشخص گردیده‌است.
 

کلیدواژه‌ها


1- Brazil, Ministry of Science and Technology (MCT) of. "science, technology & innovation indicators in the state of são paulo/brazil." 2010. 2- Soheila Boorghani Farahani1, Tahmoores Hasangholipoor Yasoori2, Seyyed Hesam Al-Din Madani3, *Zahra Ahani Amineh4. 2014. DIFFERENT MODELS OF PUBLIC AND MEDIA EDUCATION OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CULTURE. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences ISSN: 2231– 6345 (Online) 3- COMMISSION, EUROPEAN. Europeans and Biotechnology in 2010 Winds of change? EUROPEAN COMMISSION, 2007. 4- DIRECTORATE-GENERAL, EUROBAROMETER 55.2 RESEARCH. Europeans, science and technology. EUROPEAN COMMISSION, 2007. 5- Forbes, N. & Wield, D. 2000, "Managing R&D in Technology-Followers", Research Policy, vol. 29, no. 1095, pp. 1095-1109. 6- Foundation, N.S. Science & Engineering Indicators. National Science Foundation, 2006. 7- http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D9%88+%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87&SSOReturnPage=Check&Rand=0 http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85 8- Indicators, Engineering & Science. http://www.nsf.gov/statistics/seind12/c7/c7h.htm#top. 2012. (accessed 2014). 9- MASTIC. The public awareness of science and technology Malaysia 2008. Malaysian science . technology information centre(MASTIC), 2008. 10- Miller, J.D. Civic Scientific Literacy: A Necessity in the 21 th century. Vol. 55. The FastPablic Interest Report, 2002. 11- Public Knowledge About, S&T. http://www.nsf.gov/statistics/seind04/c7/c7s2.htm#fn30. 2004. (accessed 3 2, 2014). 12- Rose, L, and W. E. Dugger. What Americans Think About Technology. International Technology Education Association, 2002. 13- science & technology, indicator. Chapter 7 Science and Technology: Public Attitudes and Understanding. mishigan: national science board, 2004. 14- Statistics, UNESCO Institute for. http://www.uis.unesco.org/StatisticalCapacityBuilding/Workshop%20Documents/ST%20Workshop%20dox/Mombasa%202009/UIS-International%20Data%20collection-%20East%20Africa.pdf. 2009. (accessed 2014). 15- wikipedia. http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87. 2008. (accessed 2014).