بررسی رابطه حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان از طریق نقش میانجی‌گر شایستگی تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه لرستان

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان از طریق نقش میانجی‌گر شایستگی تحصیلی بود. نمونه شامل 280 نفر دانش آموز دختر متوسطه اول در شهر خرم‌آباد بود که بوسیله نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس ادراک دانش‌آموز از جو کلاس درس و نیز مقیاس اشتیاق تحصیلی جمع‌آوری گردید. مدل معادلات ساختاری به عنوان روش آماری برای تحلیل داده‌ها به‌کار برده شد. نتایج نشان داد؛ حمایت معلم و همسالان و شایستگی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی رابطه معنی‌دار داشتند. مطابق با انتظار، تحلیل های میانجی که بر مبنای مدل معادلات ساختاری انجام شد، نشان‌دهنده اثر غیرمستقیم متغیرها بر اشتیاق تحصیلی از طریق شایستگی تحصیلی بود. آزمون میانجی‌گری به وسیله روش بوت استراپ، نشان‌دهنده معنی‌داری نقش میانجی‌گر شایستگی تحصیلی در رابطه حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی بود. به‌طور واضح، شایستگی تحصیلی نقش مهمی در رابطه بین حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی بازی می کند.
 

کلیدواژه‌ها


1. Akpan, I. D., & Umobong, M. E. (2013). Analysis of achievement motivation and academic engagement of students in the Nigerian classroom. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(3), 385. 2. Marrs, H. (2016). Conformity to masculine norms and academic engagement in college men. Psychology of Men & Masculinity, 17(2), 197. 3. Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of educational research, 74(1), 59-109. 4. صابر سوسن، شریفی حسن پاشا (1392). پیش بینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس سبکهای هویت در دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستانهای دولتی تهران. پژوهش در برنامه ریزی درسی. ۲ (۱۱) ،۷۲-۸۵. 5. حجاری، رستگار؛ کرمدوست و قربان جهرمی (1387). باورهای هوشی پیرفت تحصیلی:نقش اهداف پیشرفت، درگیری شناختی وتلاش (آزمون مدل دوئک). مجله ی روانشناسی و علوم تربیتی. ۲ (38) ،25-46. 6. طالبی، سعید؛ محمودیان، حسن؛ احمد، رستگار و صیف، محمد حسن (1394). پیش بینی موفقیت تحصیلی با تاکید بر متغیرهای موثر در یادگیری. فناوری آموزش و یادگیری. 2 (1) ،137-117. 7. Green, J., Liem, G. A. D., Martin, A. J., Colmar, S., Marsh, H. W., & McInerney, D. (2012). Academic motivation, self-concept, engagement, and performance in high school: Key processes from a longitudinal perspective. Journal of adolescence, 35(5), 1111-1122. 8. Tuckman, B. W. (2007). The effect of motivational scaffolding on procrastinators’ distance learning outcomes. Computers & Education, 49(2), 414-422. 9. Chen, K. C., & Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of self-determination theory. Computers in Human Behavior, 26(4), 741-752. 10. Short, M. (2016). Increasing Academic Engagement through Focused Antecedent Modification. Journal of Curriculum and Teaching, 5(2), p7. doi: 10.1037/men0000015. 11. Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Laursen, B. (Eds.). (2011). Handbook of peer interactions, relationships, and groups. Guilford Press. 12. Rosenfeld, L. B., Richman, J. M., & Bowen, G. L. (2000). Social support networks and school outcomes: The centrality of the teacher. Child and Adolescent Social Work Journal, 17(3), 205-226. 13. Simões, C., Matos, M. G., Tomé, G., Ferreira, M., & Chaínho, H. (2010). School satisfaction and academic achievement: the effect of school and internal assets as moderators of this relation in adolescents with special needs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1177-1181. 14. King, A. L. D., Huebner, S., Suldo, S. M., & Valois, R. F. (2006). An ecological view of school satisfaction in adolescence: Linkages between social support and behavior problems. Applied Research in Quality of Life, 1(3-4), 279-295. 15. عظمتی، حمید رضا؛ صباحی، سمانه و عظمتی، سعید (1391). عوامل موثر بر رضایتمندی دانش آموزان از فضای آموزشی، نقش جهان، 2 (1) ،31-42. 16. Patrick, H. Kaplan, A. & Ryan, A. M. (2011). Positive classroom motivational environments: Convergence between mastery goal structure and classroom social climate Journal of Educational Psychology, 103, 367-382. 17. Bandura, A. (1997). Self- efficacy: the exercise of control. New York: Freeman. Behavior, 2, 314–320. 18. احمد زاده، معصومه (1387). پایان‌نامه برسی رابطه‌ی بین ادراک و انتظار دانش‌آموزان از جو روانی اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی. 19. Davis, H. A. (2003). Conceptualizing the role and influence of student-teacher relationships on children's social and cognitive development. Educational psychologist, 38(4), 207-234. 20. Elias, M. J., & Haynes, N. M. (2008). Social competence, social support, and academic achievement in minority, low-income, urban elementary school children. School Psychology Quarterly, 23(4), 474. 21. آریان‌پور، سعید؛ عزیزی، فرامرز و دیناروند، حسن (1391). رابطه‌ی سبک مدیریت کلاس معلمان با انگیزش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی. مجله‌ی روانشناسی مدرسه، 1 (2)،41-23. 22. حسین چاری، مسعود و خیر، محمد (1382). برسی جو روانی اجتماعی کلاس به عنوان یکی از مولفه‌های فرهنگ مدرسه. مجله‌ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3 (9)،42-25. 23. موسوی، ماهرخ؛ اخوان تفتی، مهناز؛ کیامنش، علی رضا و خادمی اشکذی، ملوک (1393). ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش "یادگیری به کمک همسال"( (PALدانش آموزان هنرستانی. فصلنامه‌ی روان‌شناسی تربیتی. 34 (10)،150-127. 24. موسوی، ماهرخ؛ کیامنش، علی رضا و اخوان تفتی، مهناز ( 1394). دستاورد تحصیلی از راه کیفیت آموزشی،درگیری تحصیلی، یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه ی دو سطحی). فصلنامه‌ی نوآوری‌های آموزشی، 55 (14)،86-69. 25. Sands, T., & Plunkett, S. W. (2005). A new scale to measure adolescent reports of academic support by mothers, fathers, teachers, and friends in Latino immigrant families. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 27(2), 244-253. 26. Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demrouti, E., Schaufeli, W. B.(2007).The role of personal resources in the job demands-resources model. Internationa. International journal of stress management, 14 (20), 121-141. 27. میرزایی، شراره، کیامنش، علیرضا، حجازی، الهه و بنی جمالی، شکوه السادات (1395). تأثیر ادراک شایستگی بر تاب آوری تحصیلی با میانجی گری انگیزش خودمختار. روش ها و مدل های روان شناختی، 7(25)، 67-82. 28. Cedeño, L. F., Martínez-Arias, R., & Bueno, J. A. (2016). Implications of Socioeconomic Status on Academic Competence: A Perspective for Teachers. International Education Studies, 9(4), 257-267. 29. Wolters, C. A., & Rosenthal, H. (2000). The relation between students’ motivational beliefs and their use of motivational regulation strategies. International journal of educational research, 33(7), 801-820. 30. Herrington, J., Oliver, R., & Reeves, T. C. (2002). Patterns of engagement in authentic online learning environments. 31. قدم‌پور، عزت اله؛ میرزایی‌فر ، داود و سبزیان، سعیده (1393). بررسی رابطه‌ی بین در گیری تحصیلی و افت تحصیلی در دانش آموزان پسر و دختر اول دبیرستان‌های شهر اصفهان (پیش بینی افت تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی). فصلنامه روان-شناسی تربیتی، 34 (10)، 233-247. 32. عباسی، مسلم؛ درگاهی، شهریار؛ پیرانی، ذبیح و بنیادی، فرزانه (1394). نقش تعلل‌ورزی و خودتنظیمی انگیزشی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 15 (23)، 160-169. 33. Rowe, E. W., Kim, S., Baker, J. A., Kamphaus, R. W., & Horne, A. M. (2010). Student personal perception of classroom climate: Exploratory and confirmatory factor analyses. Educational and Psychological Measurement, 70(5), 858-879. 34. ابارشی و حسینی (1391). مدل معادلات ساختاری. تهران: انتشارات جامعه شناسان. 35. Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher–child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. Child development, 72(2), 625-638. 36. Zembylas, M. (2005). Discursive practices, genealogies, and emotional rules: A poststructuralist view on emotion and identity in teaching. Teaching and teacher education, 21(8), 935-948. 37. Singley, D. B., Lent, R. W., & Sheu, H. B. (2010). Longitudinal test of a social cognitive model of academic and life satisfaction. Journal of Career Assessment, 18(2), 133-146. 38. رشیدی، علی.، امیری، محمد.، مهرآور گیگلو، شهرام و نودهی، حسن (1394) بررسی رابطه ادراک از محیط یادگیری کلاس با تاب آوری تحصیلی. پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار). ۲، (7) ، ۱۹۸-۱۸۹. 39. صفرعلی زاده، ملیحه و ادیب، یوسف (1394). تاثیر یادگیری مشارکتی درتعامل با سبک‌های یادگیری (وابسته به زمینه و نابسته به زمینه) بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی ‌دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان. پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار). ۲، (6)، ۹۶-۸۳. 40. Bakker, A, B. & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. Career Development International, 13(3): 202-22. 41. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 191. 42. DeWitz, S. J., & Walsh, W. B. (2002). Self-efficacy and college student satisfaction. Journal of career Assessment, 10(3), 315-326. 43. Nauta, M. M. (2007). Assessing college students' satisfaction with their academic majors. Journal of Career Assessment, 15(4), 446-462. 44. Singley, D. B., Lent, R. W., & Sheu, H. B. (2010). Longitudinal test of a social cognitive model of academic and life satisfaction. Journal of Career Assessment, 18(2), 133-146. 45. 45. Bishop, M. (2010); Reinventing undergraduate education: A blue print for American’s research universities. http://notes.CC.sunysb.du/press/boyer. nsf.