دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
1. اثر علّی ساختار توانمندساز مدارس و مسئولیت جمعی معلّمان بر خوش‌بینی علمی با واسطه تعهد عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3199

ابوالفضل قاسم‌زاده؛ شیوا ملکی؛ ناهید مرادی عزتی


2. شناسایی مولفه‌های نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3202

محسن دیبایی صابر؛ مهدی سبحانی‌نژاد


3. روایت‌پژوهی فرهنگ یادگیری کودکان با نیازهای ویژه در مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3206

مهدی سبحانی‌نژاد؛ مجید خاری آرانی؛ رسول برخوردار


4. آموزه‌هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی - یادگیری از معبر مقایسه دیالکتیک سقراطی و کنش ارتباطی هابرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3213

مهدی سبحانی‌نژاد؛ آزاد محمدی؛ نجمه احمدآبادی آرانی


5. مدل ساختاری مشارکت در ورزش دانش آموزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.22070/tlr.2021.10390.0

جواد شهولی کوه شوری؛ احمدرضا عسکری؛ رسول نظری؛ امیر رضا نقش


6. بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و ادراک از محیط کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22070/tlr.2021.9771.0

محمود شاکری؛ فریبرز نیکدل؛ علی تقوایی نیا


7. اثربخشی روش یادگیری معکوس برافزایش یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم در درس علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22070/tlr.2021.10220.0

نیره شاه محمدی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ رقیه حجتی