دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
1. اثر علّی ساختار توانمندساز مدارس و مسئولیت جمعی معلّمان بر خوش‌بینی علمی با واسطه تعهد عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3199

ابوالفضل قاسم‌زاده؛ شیوا ملکی؛ ناهید مرادی عزتی


2. شناسایی مولفه‌های نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3202

محسن دیبایی صابر؛ مهدی سبحانی‌نژاد


3. روایت‌پژوهی فرهنگ یادگیری کودکان با نیازهای ویژه در مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3206

مهدی سبحانی‌نژاد؛ مجید خاری آرانی؛ رسول برخوردار


4. آموزه‌هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی - یادگیری از معبر مقایسه دیالکتیک سقراطی و کنش ارتباطی هابرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3213

مهدی سبحانی‌نژاد؛ آزاد محمدی؛ نجمه احمدآبادی آرانی


5. مدل ساختاری مشارکت در ورزش دانش آموزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.22070/tlr.2021.10390.0

جواد شهولی کوه شوری؛ احمدرضا عسکری؛ رسول نظری؛ امیر رضا نقش


6. بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و ادراک از محیط کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22070/tlr.2021.9771.0

محمود شاکری؛ فریبرز نیکدل؛ علی تقوایی نیا


7. اثربخشی روش یادگیری معکوس برافزایش یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم در درس علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22070/tlr.2021.10220.0

نیره شاه محمدی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ رقیه حجتی


8. مطالعه میزان تناسب روش‌های تدریس با رویکرد یادگیری مادام العمر؛ مورد مطالعه: دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22070/tlr.2021.9687.0

محمدرضا یوسف زاده چوسری؛ موسی اداک


9. تحلیل کیفی کتاب های درسی هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر مبنای مؤلفه های اخلاق الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22070/tlr.2021.10396.0

حسن نجفی؛ محمدصادق دهقان کلور


10. ارایه برنامه توانمندسازی تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر دارای افت تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22070/tlr.2021.10432.0

لیلا سلیمی؛ رفیق حسنی


11. فراتحلیل ارزیابی انجام شده پیرامون ارزشیابی عملکرد معلمان و ارائه الگوی مناسب برای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22070/tlr.2021.13559.1021

رقیه عباسی؛ مصطفی قادری؛ حسن ملکی


12. تاثیر روش ذهن‌آگاهی مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی بر مولفه‌های شایستگی اجتماعی- هیجانی و عملکرد تحصیلی کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22070/tlr.2021.10337.0

صفدر نبی زاده؛ رسول کردنوقابی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید


13. طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای دوره‌ی ‌ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22070/tlr.2021.10455.0

سعید انصاری؛ فرهاد سراجی؛ محمد رضا یوسف زاده


14. بررسی میزان آشنایی و بکارگیری تدریس معکوس در اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22070/tlr.2021.10363.0

سمانه ادرنیا؛ محسن دیبایی صابر


15. طراحی الگو ی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره اول متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22070/tlr.2022.15323.1177

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ نسرین محمدحسنی


16. تأثیر برنامه درسی روییدنی بر خلاقیت و انگیزه نوآموزان پیش ‌دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22070/tlr.2022.10387.0

معصومه صادقی نیا؛ زهرا طالب


17. تبیین ماهیت برنامه درسی روئیدنی و استنتاج دلالت‌های آن در برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22070/tlr.2022.14259.1088

نرگس جدا؛ مرجان کیان؛ علی حسینی خواه؛ مهدی سبحانی نژاد


18. اثر بخشی آموزش متقابل و چرخۀ تفکر بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.22070/tlr.2022.14082.1073

طاهره نکوئیان؛ مسعود مسعود نظرزاده؛ مهدی میرزایی