کلیدواژه‌ها = دانشگاه شاهد
تعداد مقالات: 4
1. طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-18

10.22070/tlr.2017.13.2.1

خدایار ابیلی؛ لطفعلی جباری


2. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی در سازمان دانشگاه

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 87-107

10.22070/tlr.2017.13.2.87

فرامرز احسانیان؛ بتول فقیه آرام؛ پری سوسهابی


4. بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدوین مقالات علمی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 49-66

محمدحسن میرزامحمدی؛ فرامرز بیجنوند