نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اجتماعات یادگیری حرفه‌ای (PLC): راهبرد حیاتی بهبود خودکارآمدی معلمان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

10.22070/tlr.2020.3000

خالد میراحمدی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ داریوش مهری