نویسنده = حسنعلی نصرآبادی
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی نقش آموزش هنر در تحقق اهداف برنامه درسی صلح‌محور

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-107

10.22070/tlr.2020.2515

مهین برخورداری؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری؛ محمدرضا نیستانی


2. تحلیل و ارزیابی نظریه‌های شناخت و حقیقت در استقلال یا تلفیق پارادایم‌های تحقیق تربیتی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 235-250

علیرضا شواخی؛ حسنعلی بختیار نصر آبادی؛ سیروس محمودی


4. رابطه بین آگاهی مدیران از ناتوانی‌های ویژه یادگیری‌با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 33-44

سیدمصطفی شریف؛ حسنعلی نصرآبادی؛ ماندانا سپنتا