نویسنده = ����������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-26

10.22070/tlr.2020.2525

جمال معمر حور؛ مرضیه دهقانی؛ عادل علی‌پور؛ مجید شعبانی فرد