نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، تدوین و هنجاریابی پرسشنامه کیفیت‌آموزشی در مدرسه (QESQ)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

10.22070/tlr.2020.2500

سیده ماهرخ موسوی؛ مهناز اخوان تفتی؛ علیرضا کیامنش