نویسنده = ������ ��������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل شاخص‎های اثربخشی آموزش در دانشگاه‌های دولتی استان همدان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-33

10.22070/tlr.2017.13.2.19

زینب قلی‌زاده مقدم؛ میرمحمد سید عباس‌زاده؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی