نویسنده = کریم شاطری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به نوآوری در کارکنان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 79-90

خدایار ابیلی؛ حاتم فرجی ده سرخی؛ کریم شاطری؛ علیرضا یوزباشی


2. تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بین کارشناسان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-114

مهدی سبحانی نژاد؛ کریم شاطری؛ حاتم فرجی ده‌سرخی؛ معصومه اکبری