نویسنده = �������������� ������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 207-222

اکبر رهنما؛ مهدی سبحانی نژاد؛ سید صدراله خوشقدم