نویسنده = حسن قلاوندی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدلی برای سنجش آمادگی مؤسسات آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم (نوآور و کارآفرین)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-41

10.22070/tlr.2020.2518

محمدرضا فریدی؛ میرمحمد سید عباس‌زاده؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی؛ مهدی سبحانی‌نژاد


2. ارائه مدل شاخص‎های اثربخشی آموزش در دانشگاه‌های دولتی استان همدان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-33

10.22070/tlr.2017.13.2.19

زینب قلی‌زاده مقدم؛ میرمحمد سید عباس‌زاده؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی