نویسنده = �������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در نظام آموزش متوسطه نظری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

رحمت‌اله خسروی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ ملیحه آشتیانی


2. بررسی چالشهای آموزش عالی بینالمللی در دانشگاه شهید بهشتی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-48

کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ حامد زمانی منش