نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به نوآوری در کارکنان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 79-90

خدایار ابیلی؛ حاتم فرجی ده سرخی؛ کریم شاطری؛ علیرضا یوزباشی