نویسنده = ���������� �����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 67-82

خدایار ابیلی؛ علی‌اصغر حیات؛ حیدر چوپانی؛ کرامت اسمی


2. بررسی رابطه توانمندسازی روان‌شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 15-30

سیدمحمد میرکمالی؛ علی‌اصغر حیات؛ علی نوروزی؛ نازنین جراحی