نویسنده = �������� ������ ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سرمایه های در دسترس جوانان بر هویت شغلی آنها

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 15-32

حسین ضیاء علی نسب پور؛ امیر رستگار خالد