نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر آموزش بازسازی اسنادی در تغییر نگرش دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان نسبت به درس ریاضی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 109-117

مهدی سبحانی نژاد؛ کیوان فردائی بنام؛ احمد عابدی


2. مقایسه تأثیر سه رویکرد یاد‌دهی ـ یادگیری بر عملکرد یادگیری دانش‌آموزان در درس‌زیست‌شناسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 53-64

علیرضا شواخی؛ عزت‌ا... نادری؛ احمد عابدی


3. عوامل مؤثر بر اثربخش‌سازی مدیریت مدارس دوره متوسطه از دیدگاه مدیران و دبیران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 57-76

احمد عابدی؛ تقی آقاحسینی؛ مهدی سبحانی‌نژاد


5. بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های شخصیتی آنان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 29-38

احمد عابدی؛ حمید رضا عریضی؛ مهدی سبحانی‌نژاد