دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های آموزش و یادگیری- هیات تحریریه
اعضاء هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات تحریریه مجله پژوهش های آموزش و یادگیری

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

ایمیل

1

دکتر محمد خیّر

شیراز

m_khayyeryahoo.com

2

دکتر رسول روشن‌ چسلی

شاهد

rasolroshanyahoo.com

3

دکتر اکبر رهنما

شاهد

rahnama_akbar43yahoo.com

4

دکتر مهدی سبحانی‌نژاد

شاهد

msnd47gmail.com

5

دکتر هاشم فردانش 

تربیت مدرس

hfardaneshmodares.ac.ir

6

دکتر محسن فرمهینی فراهانی

شاهد

farmahinifaryahoo.com

7

دکتر محمد جواد لیاقتدار

اصفهان

javadedu.ui.ac.ir

8

دکتر سیدمحمد میرکمالی

تهران

mkamaliut.ac.ir

9

دکتر عزت ا... نادری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات

eznaderihotmail.com

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های آموزش و یادگیری:
http://tlr.shahed.ac.ir/find.php?item=1.41.24.fa
برگشت به اصل مطلب