دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های آموزش و یادگیری- هیات تحریریه
اعضاء هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضاء هیات تحریریه مجله پژوهش های آموزش و یادگیری

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

1

دکتر محمد خیّر

شیراز

2

دکتر رسول روشن‌ چسلی

شاهد

3

دکتر اکبر رهنما

شاهد

4

دکتر مهدی سبحانی‌نژاد

شاهد

5

دکتر هاشم فردانش 

تربیت مدرس

6

دکتر محسن فرمهینی فراهانی

شاهد

7

دکتر محمد جواد لیاقتدار

اصفهان

8

دکتر سیدمحمد میرکمالی

تهران

9

دکتر عزت ا... نادری

خوارزمی تهران

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های آموزش و یادگیری:
http://tlr.shahed.ac.ir/find.php?item=1.41.24.fa
برگشت به اصل مطلب