راهنمای نگارش

پژوهشگران گرامی،

لطفا قبل از تنظیم مقاله خود براساس شیوه‌نامه نگارش مقاله در این نشریه و به منظور ارسال مقاله خود، به اطلاعیه مندرج در صفحه شخصی خود توجه و دقت نمایید.

مطابق مصوبه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تغییر نام نشریه دانشور رفتار (تربیت و اجتماع) به دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های آموزش و یادگیری، نشریه حاضر پذیرای مقاله هایی در حوزه بهبود آموزش در نظام های آموزشی و نیز تسهیل فرایند یاددهی - یادگیری از انواع رشته های تخصصی مرتبط، خواهد بود.

الف) نحوه تایپ مقاله:

1. تایپ در محیط نرم‌افزار Microsoft Office Word با تنظیم های کامل زبان فارسی، انجام شود.

2. تایپ متن فارسی با رعایت فاصله و نیم‌فاصله باشد (به طور نمونه؛ "می‌شود"، "کتاب‌ها"، "کم‌تر"، "بیش‌تر" و ...).

3. رسم جداول، تایپ اعداد و ارقام" به فارسی بوده و "اعداد اعشاری" نیز به شکل نمونه (47/3) تایپ شود . از " فاصله گذاشتن"به وسیله ،"تب" و یا  "اینتر" در این جا، خودداری شود.

4. از قلم بولد شدهB lotus  با شماره 12 برای تایپ متن فارسی، قلم بولد شده B Yagut با شماره 10 برای چکیده فارسی و نیز قلم Times New Roman با شماره 9 برای متن انگلیسی، استفاده کنید.

5. اشکال، جداول و نمودارها به صورت سیاه و سفید، به کمک نرم افزار word 2003 تایپ و تنظیم، شده باشند.

6. اشکال، جداول، و نمودارها باید به وسیله شماره، مشخص گردند و در متن مقاله‌ نیز با همان شماره، مورد اشاره قرار گیرند.

7. اسامی و اصطلاحات لاتین باید در پایین همان صفحه، پانویس شوند.

8. چنانچه مقاله، مستخرج از طرح پژوهشی مصوب است، در پانویس صفحه نخست، با ذکر مرکز/ موسسه تامین کننده اعتبار طرح پژوهشی، مراتب زیرنویس شود.

ب) ترتیب عناوین و ساختار مقاله:

1. عنوان (با فونت بولد شده B Traffic با شماره 20).

2. نویسنده و یا فهرست مشخصات نویسندگان به شکل نمونه زیر (رعایت موارد ذیل، جهت درج مشخصات نویسنده/گان، در چکیده فارسی و انگلیسی، ضروری است به علاوه توصیه می شود؛ آخرین شماره چاپ شده مجله را برای تنظیم مقاله خود، ملاحظه کنید)؛

- نام و نام ‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان (در چکیده فارسی با قلم بولد شده B Zar با شماره 11).

- شماره گذاری روی اسامی نویسنده/گان و زیر نویس مشخصات آنان به ترتیب با رعایت؛ 1) سطح ‌تحصیلی/ مرتبه علمی، 2) گروه‌ آموزشی، 3) نام دانشگاه (در چکیده فارسی با قلم معمولی  B Lotus با شماره 11).

- ستاره گذاری و تعیین نویسنده مسئول (در صورت تعدد نویسندگان) به همراه آدرس پست الکترونیک، نشانی کامل پستی و تلفن تماس وی (در چکیده فارسی با قلم معمولی  B Zar با شماره 9).

3. چکیده فارسی(200 تا 300 کلمه) (شامل مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری) به همراه کلید واژه‌ها (حداکثر هفت کلمه).

4. چکیده انگلیسی (شامل مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری) به همراه کلید واژه‌ها (حداکثر هفت کلمه). 

5. مقدمه.

6. فرضیه/ سوال های پژوهش.

7. روش پژوهش، جامعه آماری، برآورد نمونه و روش نمونه گیری، ابزار/های پژوهش، شیوه تحلیل داده‌ها.

8. یافته ها.

9. بحث و نتیجه گیری.

10. منابع.

ج) شیوه ارجاع دهی در متن

ارجاع دهی را از شروع مقاله، تنها با ذکر شماره منبع مورد استفاده در داخل کروشه [ ]،  انجام داده و تا آخرین منبع استفاده شده، ادامه دهید (از گذاشتن پرانتز در متن مقاله و ذکر؛ فامیل مولف، سال و صفحه در آن، خودداری کنید). در فهرست منابع پایانی، منابع مورد استفاده را به ترتیب شماره آن در متن مقاله، پشت سر هم قرار دهید. چنانچه استفاده از منبعی، تکرار شده است، همان منبع مورد استفاده را مجدداً، تکرار کنید.

د) شیوه منبع نویسی در فهرست منابع

فارسی

مقاله: نیک نفس، پدرام (1377). بررسی نوزادان مادران دیابتی. مجله بیماری‌های کودکان، سال 3، شماره 2، صص 85-63.

کتاب: قره‌باغیان، مرتضی (1370). اقتصاد رشد و توسعه. تهران: نشر نی.

ترجمه کتاب: لایون، دیوید (1380). پسامدرنیته، ترجمه محسن حکیمی. تهران: انتشارات آشیان.

فصلی از کتاب: بهرامی، فریدون و نوحی، علینقی (1375). کنترل کیفیت آزمایش‌های لیپید‌های سرم. در: تضمین کیفیت آزمایشگاهی؛ محمدی، حسن و جلیلی، حسین، تهران: مرکز نشر دانگاهی، صص 50-61.

پایان نامه- احمدی،‌ جواد (1377). تأثیر نمک‌ یدددار در کاهش‌ ندول‌ اندازه‌ گواتر در شهریار. پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، تهران‌: انستیتو تحقیقات‌ تغذیه‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ شهید بهشتی‌.

مقاله‌ منتشر نشده- محمدی،‌ حسن‌ و احمدی،‌ جواد. عوارض‌ ناشی‌ از مصرف‌ کینیدین‌ در 300 بیمار قلبی‌. مجله‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، زیر چاپ‌.

غیر فارسی

مقاله Looker, A.C.& Dullman. R.R. (1997). Prevalence of iron deficiency in united states. J. Am. Med. Assoc.: Vol277: PP. 973-976..

 - کتابNorman. I.J.& Redfem, S.J.(ed.) (1996). Mental health care for elderly people. New York: Churchill living stone.

فصلی از کتاب Phillips, S.J.& whisnant, J.P. 1995) ). Hypertension and stroke. In. Laragh, J.H.& Brenner, B.M. (ed), Hypertention: Phathophy siolo gy, diagnosis , and management. New York: Raven press, pp. 465-78..

پایان‌نامه‌ - Kaplan SJ. (1995). Post-hospital home health care: the elderly's access & utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ.

مقاله‌ منتشر نشده‌ Leshner AI. (1996). Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press.

- سازمان‌ به‌ عنوان‌ مؤلف‌ و ناشرInstitute of Medicine (US) (1992). Looking at the future of the Medicaid program. Washington:  The Institute

ه) شرایط داوری و پذیرش مقاله:

1.مقاله ارسالی نباید در نشریه داخلی و خارجی دیگر و یا همایش، به چاپ رسیده باشد به علاوه مقاله همزمان برای سایر نشریه ها نیز، ارسال نشده باشد.

2. مقاله مستخرج از پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد.

3. داوری اولیه برای مقاله های دریافتی انجام و سپس در صورت احراز شرایط عمومی اولیه فوق الذکر، جهت داوری برای سه داور، ارسال می گردد. چنانچه مقاله مورد تایید حداقل دو نفر از آنان، قرار نگرفت، عدم اولویت به نویسنده ابلاغ می‌گردد. اگر حداقل دو نفر از داوران، اصلاح مقاله را پیشنهاد دهند، مراتب نظر داوران، به اطلاع نویسنده خواهد رسید تا مقاله اصلاحی دارای بخش های رنگی شده را به همراه نامه شرح نحوه اصلاحات، در سایت مجله درج نمایند.

4. مقاله اصلاحی نگارنده/گان، جهت داور نهایی ارسال می شود و در صورت دریافت تایید نهایی از سوی وی به علاوه تامین همه شروط نگارشی و تنظیمی فوق الذکر، در اولویت چاپ قرار می‌گیرد.

5. هویت نویسنده/گان و داوران برای یکدیگر، نامشخص است.

     6. مقاله های پژوهشی حوزه فرهنگ ایثار و شهادت چنانچه در راستای حیطه موضوعی نشریه باشند، در اولویت قرار می گیرند.

     7. تکمیل و ارسال تصویر اسکن شده فرم تعهدنامه نویسندگان مقاله به همراه فایل‌های مقاله ضروری است. مقالاتی که فرم مذکور را نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.
        این فرم باید توسط همه نویسندگان و نویسنده مسئول مقاله به صورت دستی امضا شود.

دانلود فرم خام تعهدنامه نویسندگان مقاله

     8. مقالات ارسالی که مطابق راهنمای نگارش مقاله در این نشریه تنظیم نشده باشند، عودت داده خواهند شد.

دانلود راهنمای نگارش مقاله در نشریه علمی پژوهش‌های آموزش و یادگیری


دفعات مشاهده: 2514 بار   |   دفعات چاپ: 166 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 3 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهش‌های آموزش و یادگیری می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Traning & Learning Researches

Designed & Developed by : Yektaweb