Journal archive for Google Scholar Robot!

Traning & Learning Researches

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های آموزش و یادگیریVolume 1, Number 9 (2005-3)


بررسی انتقادی کارکردهای مدارس در دوران نو
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی نگرش دانشجویان الهیات نسبت به رشته الهیات و معارف اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان در کتاب‌های درسی عمومی دوره متوسطه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]