Journal archive for Google Scholar Robot!

Traning & Learning Researches

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های آموزش و یادگیریVolume 13, Number 2 (2017-3)


تبیین مولفه‌های شایستگی حرفه‌ای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی در سازمان دانشگاه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رابطه اثربخشی تدریس اساتید با خودکارآمدی پژوهشی و یادگیری خود‌راهبر دانشجویان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مدل علّی تأثیرگذاری کنش استاد در کلاس درس، انگیزه پیشرفت و خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی وضعیت موجود و مطلوب اهداف کلی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست دوره دوم متوسطه ایران بر اساس نظر متخصصان برنامه درسی و محیط زیست
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رابطه‌ی جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در دانشجو معلمان دختر با واسطه‌گری انگیزش تحصیلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارائه مدل شاخص‎های اثربخشی آموزش در دانشگاه‌های دولتی استان همدان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 13, Number 1 (2016-9)


مطالعه تطبیقی دیدگاه حکیم ابو نصر فارابی و جان هنری نیومن در خصوص علوم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی آثار رعایت حجاب برتر در دانشگاه شاهد از دید دانشجویان، خانواده آنان و اعضای هیات علمی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارتباط سبک‌های یادگیری و ویژگی‌های شخصیتی با آمادگی دانشجویان دانشگاه تبریز برای یادگیری خود – رهبر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقش جهت‌گیری هدف پیشرفت و باورهای خودکارآمدی در رویکردهای یادگیری دانش‌آموزان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش‌محور دانشگاه اصفهان از تحصیل به شیوه مذکور
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی آموزش سواد رایانه‌ای در کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی میزان تعامل دانشجویان در محیط یادگیری الکترونیکی (مورد مطالعه؛ مؤسسه آموزش عالی مهر البرز)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

الگوی علّی رابطه خودراهبری یادگیری، ارزش های تحصیلی و ادراک از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 2, Number 7 (2016-3)


تبیین جایگاه زبان در تقویت مبانی، تصریح اهداف و توسعه‌ی‌ وسایل تربیت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه ادراک از محیط یادگیری کلاس با تاب آوری تحصیلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی عوامل موثر بر توسعه‌ پژوهش‌های دانشجویی (مطالعه‌ مورد؛ دانشگاه هوایی شهید ستاری)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر رشد سازگاری فردی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مازندران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی میزان، اهداف، مراحل و موانع بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از دید معلمان دوره ابتدایی شهر تهران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی– یادگیری در دوره ابتدایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رابطه علّی بین هدف تبحری کلاس و هدف عملکردی کلاس با سازگاری اجتماعی با میانجی گری اهداف پیشرفت اجتماعی در دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

توصیف تجارب و ادراک معلمان و کارشناسان از آموزش در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی وضع موجود و مطلوب برنامه درسی مجازی دانشگاهی از دید دانشجویان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقش تعدیل کننده اندازه مدرسه در رابطه فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقش کمال‌گرایی و اهداف پیشرفت در پیش‌بینی اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر پایه‌ی اول متوسطه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارائه مدل ساختاری مهارت‌های مطالعه، احساس خودکارآمدی و ارزشیابی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی (مطالعه مورد؛ دانشگاه شیراز)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پیش‌بینی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی بر اساس ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی آنان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل کانونی رابطه منزلت‌های هویت تحصیلی با اهمالکاری تحصیلی در میان دانش‌آموزان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی ارتباط بین سیرت اساتید با آموزش مبتنی بر دیالوگ (مطالعه مورد؛ دانشگاه اصفهان)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 2, Number 6 (2015-9)


بررسی نگرش دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی به یادگیری الکترونیکی (مطالعه مورد؛ دانشگاه یزد)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل میزان توجه به مولفه‌های شهداء و ایثارگران دفاع مقدس در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور به رویکرد یادگیری ترکیبی بر حسب متغیرهای فردی و سطح مهارت‌ رایانه‌ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل محتوای مولفه‌های مهارت اجتماعی در کتاب‌های جامعه‌ شناسی دوره دوم متوسطه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

صلاحیت حرفه‌ای، مربیان پیش‌دبستانی، دورۀ پیش‌دبستانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان و رابطه آن با متغیر جنسیت (مطالعه مورد؛ پردیس دانشگاه خوارزمی)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تاثیر روش تدریس همیاری بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی و تحلیل دیدگاه انسان شناختی هایدگر درباره فناوری و دلالت های آن در تعلیم و تربیت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سازمان‌دهی میان رشته‌ای برنامه درسی با تأکید بر اثربخش سازی محتوای دروس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیر یادگیری مشارکتی درتعامل با سبک‌های یادگیری (وابسته به زمینه و نابسته به زمینه) بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی ‌دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل ساختار عاملی سیاهه "راهبردهای یادگیری و مطالعه" در دانشجویان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل محتوای مؤلفه‌های درون فردی هوش هیجانی در کتب درسی بخوانیم دوره ابتدایی با تاکید بر دیدگاه بار- اُن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر روش تدریس بدیعه‌پردازی بر پرورش خلّاقیّت دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه ی نگرش به خلاقیت و خلاقیت اجتماعی در کودکان با واسطه گری هسته کنترل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رابطه علّی هوش عمومی و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری اضطراب امتحان و سازگاری در دانش آموزان سال اوّل دبیرستان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 2, Number 5 (2015-3)


اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های دانشی و مهارتی مورد نیاز معلمان به‌منظور کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت انشانویسی دانش‌آموزان شهرستان ساوه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی امکان برگزاری یادگیری الکترونیکی برای دانش‌آموزان معلول جسمی و حرکتی مدارس استثنایی استان کرمان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه پرورش هوش‌های چندگانه در مجله کمک ‌آموزشی رشد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رابطه میان رویکردهای تدریس اعضای هیئت علمی و رویکردهای یادگیری دانشجویان دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی امکان طراحی و تدوین برنامه درسی دوزبانه (فارسی و لری) در آموزش ابتدایی استان لرستان از نظر معلمان و مدیران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

گذر از رویکرد دیسیپلینی به اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی (تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از دید دبیران)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی نقش باورهای خود-کارآمدی و انتظار پژوهشی در علاقه‌مندی دانشجویان به پژوهش
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 2, Number 4 (2014-9)


طراحی یادگیری مبتنی ‌بر وب با تأکید بر معرفت‌شناسی سازنده‌گرایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

میزان تحقق اهداف مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه میان مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان با ابعاد گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر برنامه تدریس خصوصی تکمیلی و مشاوره تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی، رفتار کلاسی و عزت‌نفس دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه رسانه‌های آموزشی مورد استفاده استادان دانشکده‌های علوم پزشکی، فنی و مهندسی و علوم انسانی در فرایند یاددهی- یادگیری از دید دانشجویان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

استفاده از سازه های ارزشمندی و رضایتمندی برای سنجش اثربخشی نظامهای یادگیری الکترونیکی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه منابع خود-کارآمدی و سطح باورهای خود-کارآمدی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان شهرستان سردشت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

آسیب‌شناسی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در نظام آموزش متوسطه نظری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 2, Number 3 (2014-3)


اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه گروهی بر میزان خودمتمایز‌سازی پسران نوجوان دبیرستانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی موانع خانوادگی مشارکت اولیای دانش‌آموزان در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر روش تدریس مشارکتی با تأکید بر جرئت‌آموزی (بیانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس دین و زندگی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر آموزش هوش عملی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه سوم راهنمایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رابطه خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رابطه اضطراب یادگیری زبان عربی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران برحسب جنسیت و رشته تحصیلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوزبانه اول ابتدایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با کارآفرینی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی شهرستان گرمسار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه‌ تفکر انتقادی با تولید علم در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی تطبیقی کتب درسی زبان انگلیسی دوره‌ دبیرستان با آموزشگاه‌های آزاد از دید معلمان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

دیدگاه دبیران دوره متوسطه درخصوص بی‌انضباطی کلاسی دانش‌آموزان و راهکارهای بهبود مدیریت کلاس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیش‌برنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شناسایی موانع اجرای برنامه معلم پژوهنده از دید معلمان پژوهنده و کارشناسان: مورد مطالعه استان همدان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ دوم ابتدایی کلاس‌های چندپایه با دانش‌آموزان مدارس عادی در مهارت‌های زبان فارسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی سطح توانمندی شغلی مربیان پرورشی دوره ابتدایی و راهکارهای توسعه آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تهیه و اعتباریابی پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

توان آزمون بندر- گشتالت در پیش‌بینی مشکلات دیکته‌نویسی کودکان پیش‌دبستانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

‌دانش معلمان درباره پژوهش و نیاز آنان به آموزش پژوهش
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی جو «یادگیری‌محور» مدرسه و ارتباط آن با اثربخشی مدرسه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی دیدگاه صاحب‌نظران و معلمان درخصوص برنامه‌ درسی آموزش علوم ایران به‌منظور پیشنهاد الگوی مناسب برنامه درسی آموزش علوم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تدریسِ دانشگاهی: کدام روش؟ کدام الگو؟
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی چالشهای آموزش عالی بینالمللی در دانشگاه شهید بهشتی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه‌ی دانش‌آموزان دبیرستانی پسر با سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ خلاقیت و راهبردهای یادگیری خودگردان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شناسایی وجوه و ابعاد مغفول برنامه درسی هنر دوره ابتدایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 2, Number 2 (2013-9)


بررسی چالش‌ها و فرصت‌های ترویج دموکراسی در مدارس دوره ابتدایی استان فارس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه دو شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی و سنتی از دید معلمان و مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر شوش
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شناسایی و دسته‌بندی مهارت‌های مورد نیاز دانشجوی مجازی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستان‌های دخترانه دولتی منطقه پنج شهر تهران درباره کتابخانه‌های آموزشگاهی و اثر آن ها بر برنامه-های درسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

وزن‌ دهی و اولویت‌بندی عوامل و نشانگرهای ارزشیابی برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه منبع کنترل، سبک‌های یادگیری و یادگیری خودتنظیم با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره‌های آموزشی بر خط
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام‌نور از دید دانشجویان و استادان در فرایند کلاس‌های رفع اشکال گروهی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 2, Number 1 (2011-9)


بررسی تاثیر آموزش بازسازی اسنادی در تغییر نگرش دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان نسبت به درس ریاضی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی فرهنگ کارآمدی گروهی در مدارس ابتدایی شهر تهران و رابطه آن با عملکرد معلمان این مدارس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس خصوصیات اخلاقی در دانش آموزان دبیرستانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی نگرش دانشجویان به تحقیق و ارتباط آن با باورهای خودکارآمدی در انجام تحقیق
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارتباط بین سبک‌های تعاملی معلمان با خودپنداری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شیراز
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر روش‌تدریس کاوشگری بر پرورش مهارت‌های تفکر فلسفی دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای روانشناختی اساسی و سبک‌های هویت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

روابط علی عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خودکار آمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر اهواز
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 45 (2011-3)


بررسی چگونگی جو حاکم بر روابط خواهر- برادری فرزندان خانواده‌های استان اصفهان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

دیدگاه شهروندان تهرانی درباره معیار های همسر ایده آل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر آموزش فنون مشاوره شناختی بر بهبود عملکرد خانواده در زوجین ناسازگار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تبیین جایگاه عقل در مثنوی مولوی و دلالت‌های تربیتی آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

معنا و مؤلفه‌های امیدواری در متون اسلامی و روان‌شناسی مثبت‌گرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی هویت زن درنهج البلاغه ودلالت های تربیتی آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تبیین دلالت های معرفت شناختی رویکرد سازنده گرایی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مراقبت راهبردی اخلاقی در مدیریت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بین کارشناسان دانشگاه تهران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقش احساس انرژی در رابطه رهبری تحولی با درگیر شدن کارکنان در خلاقیت کاری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به نوآوری در کارکنان دانشگاه تهران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه سلامت روانی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به جنس و محل سکونت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه رضایت زناشوئی معلمان کودکان عقب مانده ذهنی و عادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان ارومیه و عوامل پیش‌بینی کننده آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود برمیزان عزت نفس دختران نوجوان دبیرستانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رابطه سبک‌های تفکر با عزت نفس در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و پیش‌دانشگاهی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تأثیر سرمایه های در دسترس جوانان بر هویت شغلی آنها
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی وضعیت موجود و مطلوب دست‌یابی به آرمان مشترک از دید مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان اصفهان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 42 (2010-9)


تبیین اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر دلالت‌های تربیتی آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه نمایش به عنوان روش تربیتی در قرآن کریم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی دیدگاه‌ اعضای انجمن‌های علمی کشور درباره ویژگی‌های ماهیتی علم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

آسیب شناسی تربیت دینی در عصر جهانیشدن و راهکارهای تعامل پویا با آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تربیت حرفه ای از دیدگاه ائمه ی اطهار(ع)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل و ارزیابی نظریه‌های شناخت و حقیقت در استقلال یا تلفیق پارادایم‌های تحقیق تربیتی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تبیین چالش‌های رویکرد پساساختارگرایی با شکل‌گیری هویت دینی در فرایند تعلیم و تربیت و نقد آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تبیین پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

چگونگی ارتقای کیفی عناصر برنامه درسی روان شناسی اجتماعی (پیوند انجمن‌های علمی با آموزش عالی)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگ کار در کتاب های درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقد و ارزیابی محتوای کتاب درسی معارف اسلامی(دین و زندگی) دوره‌ی پیش‌دانشگاهی از دید صاحب‌نظران و دبیران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

روش های تربیت عقلانی بر مبنای اندیشه امام خمینی(ره)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رهبری آموزشی اسلامی؛ نقدی بر دیدگاه اروپایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه‌ی اهمیت رفتار‌های مدیریتی و رهبری از نظر معلمان و مدیران مدارس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدوین مقالات علمی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در دانشکده‌های پردیس فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاور
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه بین اصول بدیهی اجتماعی و شاخص های عملکرد اجتماعی مثبت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 39 (2010-3)


بررسی تربیت اخلاقی از منظر امام صادق(ع) (مبانی، اصول،‌ روش‌های تربیتی)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی نقش واسطه‌گری سبک‌های یادگیری در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه تجربی بررسی میزان تأثیر آموزش به شیوه فراشناختی بر عملکرد تحصیلی و آگاهی‌های فراشناختی دانش‌آموزان در برنامه درسی علوم دوره راهنمایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی نظام ارزش‌های اساتیدو دانشجویان در دانشگاه شاهد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه توانمندسازی روان‌شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 36 (2009-9)


بررسی تحلیلی آراء و اندیشه‌های فلسفی – تربیتی دکتر محمدباقر هوشیار و مقایسه آن با برخی اندیشه‌های معاصر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با کاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی مؤلفه‌های آموزش صلح یونسکو در اسناد و مدارک جمهوری اسلامی ایران (85-1383): سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، اهداف کلی آموزش و پرورش ایران، اهداف دوره متوسطه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان: مطالعه موردی شهر کاشان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی تدریس دبیران متوسطه براساس عوامل دهگانه فلندرز
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه‌ی سلامت‌سازمانی مدارس و فرسودگی شغلی دبیران (مورد مطالعه: مدارس راهنمایی شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 87-1386)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 33 (2009-3)


فراتحلیلی بر رابطه بین ابعاد تعهد سازمانی با جایگزین‌های شغلی، میل به ماندن و تمایل به ترک خدمت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در کارکنان اداری و آموزشی غیرهیأت علمی دانشگاه شاهد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تطبیقی سیر تحول برنامه درسی آموزش علوم در جهان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رویکردهای مطالعه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی، جنسیت، و مدت تحصیل دانشجویان در دانشگاه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تبیین عوامل شناختی(کانون کنترل، درماندگی اکتسابی و اثرگُلِم) در نهادهای آموزشی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رابطه ابعاد باورهای معرفت شناختی و خود کارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمائی در درس علوم تجربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 30 (2008-9)


بررسی رابطه هوش هیجانی، یادگیری خود تنظیمی و ساختار هدف کلاس با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پایه اول متوسطه شهرستان قروه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی زمینه فرایند دانش‌آفرینی در نظام آموزش عالی به منظور ارائه مدل مناسب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جهانی شدن و تربیت دینی از منظر مدرنیسم، پست مدرنیسم و عرفان اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه اهداف تعلیم و تربیت ازدیدگاه ایده‌آلیسم و پراگماتیسم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

دیدگاههای معرفت‌شناسی نسبت به راهبردهای یاددهی– یادگیری در نظام آموزش باز و از راه دور
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تحلیلی مبانی، اصول و روش‌های تربیت سیاسی از منظر امام علی(ع) در نهج‌البلاغه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 27 (2008-3)


تأثیر روش‌های سنجش تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

کارآیی بیرونی شاخه فنی و حرفه‌ای آموزش متوسطه شهرستان شهرکرد بر مبنای دو شاخص اشتغال و ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و راهنمایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی انتقادی مبانی رویکرد پسامدرنی به آموزش و پرورش
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه سبک‌های یادگیری، ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی اثر نهاده‌ها بر ستانده نظام آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی استان‌های کشور
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 24 (2007-9)


بررسی کیفیت‌راهنمایی پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی و تبیین مبانی، اصول، و روش‌های تربیت جنسی با تأکید بر دیدگاه اسلام
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی عملکرد شوراهای دانش‌آموزی مدارس راهنمایی در جذب دانش‌آموزان به کمیته‌های مشارکتی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی نیازهای مطالعاتی نوسوادان شهری و روستایی نهضت سوادآموزی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه تأثیر سه رویکرد یاد‌دهی ـ یادگیری بر عملکرد یادگیری دانش‌آموزان در درس‌زیست‌شناسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط و ممتاز*
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحول باورهای معرفت‌شناختی دانشجویان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تدوین شاخص‌های تربیتی در دوره آموزش عمومی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 21 (2007-3)


تبیین، تحلیل و نقد روش‌ها و محتوای تربیت دینی کثرت‌گرا (پلورالیستی)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه سبک‌های تفکر و برخی شاخص‌های طبقه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

آسیب‌شناسی تربیت دینی دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی وضعیت فضای فیزیکی مدارس شهر اصفهان با توجه به استانداردهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه تأمین سلسله مراتب نیازهای مازلو با میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی عوامل روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر شادمانی دانش‌آموزان از نظر مدیران و مربیان پرورشی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب‌های درسی جدیدالتألیف حرفه‌وفن دوره راهنمایی تحصیلی با اهداف مصوب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 18 (2006-9)


معرفی یک روش عینی برای پیش‌بینی اعضای هیأت علمی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر انتظارات معلمان بر نحوه ارزشیابی دروس علوم اجتماعی و تجربی دانش‌آموزان دوره راهنمایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عوامل مؤثر بر اثربخش‌سازی مدیریت مدارس دوره متوسطه از دیدگاه مدیران و دبیران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسـی نگـرش دانـش‌آمـوزان دبیرستان‌های شهر تهران به درس عربی و عوامل مرتبط با آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رابطه بین آگاهی مدیران از ناتوانی‌های ویژه یادگیری‌با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأثیر برخورد مناسب معلم بر سبک‌های مقابله‌ای بد رفتاری و ضد اقتدار دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی دیدگاه معلمان نسبت به شیوه‌های نظارت و راهنمایی مدیران مدارس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 15 (2006-3)


بررسی نظریه‌های کار و تربیت با تأکید بر مبانی معرفت‌شناسی و تأثیر آن بر آموزش حرفه‌ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان با نظریه‌های یادگیری و نحوه به‌کارگیری آن‌ها در فرایند تدریس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زنان و چالش‌های پذیرش مدیریت در آموزش و پرورش
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه رشد اجتماعی دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد شهر تهران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارت‌های ارتباطی‌براساس‌مقایسه‌دانش‌آموزان و دانشجویان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

میزان توجه به نگرش فرهنگ کار در کتاب‌های‌‌درسی‌‌دوره راهنمایی کشور
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 12 (2005-9)


فرایند تعلیم و تربیت با اقتباس از مبانی عرفان اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه میزان و منابع فشار روانی و رابطه آن با ویژگی‌های ‌جمعیت‌شناختی معلمان مدارس ‌عادی‌ و استثنایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی نیازهای آموزشی مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی پیامدهای قصد نشده «برنامه درسی پنهان» ناشی از جوّ اجتماعی مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان و ارائه راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های شخصیتی آنان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی ویژگی‌ها و مهارت‌های مدیریت زمان در مدارس راهنمایی شهر تهران و مقایسه آن با وضع مطلوب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اثرآموزش خودگردانی در یادگیری (راهبرد‌های گزارش‌نویسی و تهیه نمودار) درس ریاضی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 9 (2005-3)


بررسی انتقادی کارکردهای مدارس در دوران نو
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی نگرش دانشجویان الهیات نسبت به رشته الهیات و معارف اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان در کتاب‌های درسی عمومی دوره متوسطه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی وضعیت بهداشت روانی و جسمانی دانش‌آموزان دیرآموز و عادی در مدارس استان همدان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی رابطه تحمل ابهام و توانش زبانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی نگرش دبیران، مدیران و کارشناسان‌آموز‌ش متوسطه درباره‌ تأثیر شرایط اقلیمی،‌ آموز‌شی و اجتماعی ـ اقتصادی بر روز شمار تحصیلی مدارس متوسطه نظری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

محتوای مناسب برای تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسطه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 6 (2004-9)


بررسی‌ رابطه‌ تعداد دانش‌آموزان‌ کلاس‌ پنجم‌ با پیشرفت‌ تحصیلی ‌آنان‌
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تطبیقی هویت زن از منظر مدرنیسم و پست مدرنیسم و دلالت‌های تربیتی آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ترجیحات یادگیری دانشجویان در درس زبان انگلیسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارزیابی دانشجویان ازکیفیت تدریس اعضای هیأت‌ علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های شهر تهران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی راهبردها و راهکارهای تعمیم‌پذیری امر تربیت در آموزش عمومی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 1, Number 3 (2004-3)


تحولات برنامه درسی آموزش دینی دوره ابتدایی ایران
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی دیدگاه‌های تربیتی پست‌مدرنیسم با تأکید بر اندیشه‌های فوکو و دریدا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی میزان اثربخشی روش آموزش الفبای فارسی بر یادگیری دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی با استفاده از علائم و محرک‌های خارجی (جایگاه سازی همراه با آوا)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]