XML English Abstract Print


چکیده:   (1835 مشاهده)
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معلمین راهنما در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر طرح پراکنده دوره راهنمایی در استان آذربایجان غربی می‌باشد. روش این تحقیق از نوع علی- مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر دوره راهنمایی طرح پراکنده استان آذربایجان غربی به تعداد 270 نفر و کلیه دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر راهنمایی مشغول به تحصیل در مدارس شاهد استان به تعداد 305 نفر و 540 نفر از دانش‌آموزان غیرشاهد راهنمایی مدارس عادی بوده است و همچنین حجم نمونه 30 نفر از هر گروه می‌باشد. لازم به ذکر است که روش‌های نمونه‌گیری در این تحقیق بنا به شرایط جامعه آماری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی ساده می‌باشد. برای یکسان‌سازی افراد نمونه آماری (دانش‌آموزان شاهد طرح پراکنده) با گروه‌های گواه (دانش‌آموزان غیر شاهد و دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر مشغول به تحصیل در مدارس شاهد) از آزمون هوش ریون استفاده شده است ضمن این که در گمارش تصادفی افراد طبقه اقتصادی آنان نیز مد نظر بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق آزمون‌های استاندارد پیشرفت تحصیلی آموزش و پرورش بود. اطلاعات جمع‌آوری شده در این تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون T مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس عادی به طور معنی‌داری بیشتر از دانش‌آموزان شاهد طرح پراکنده می‌باشد. همچنین اختلاف معناداری بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان طرح پراکنده در دروس عربی، ریاضی، علوم و زبان انگلیسی وجود ندارد. تفاوت معناداری بین نمرات دروس عربی، علوم و زبان انگلیسی دانش‌آموزان دختر و پسر طرح پراکنده وجود ندارد اما در درس ریاضی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر بالاتر از دانش‌آموزان پسر است.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصی