این مقاله هنوز انتشار نهایی نیافته و در نوبت انتشار است. لذا صرفا چکیده آن قابل دسترسی است.                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2580 مشاهده)

این تحقیق به هدف تدوین و اعتباریابی یک الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه مدل ذهنی انجام شد. نظریه مدل ذهنی، یکی از نظریه‌های حوزه روانشناسی شناختی می‌باشد که به تبیین نحوه استدلال و شناخت در انسان می‌پردازد. براساس این نظریه، انسان واقعیت را بواسطه مدل ذهنی تجربه می‌کند، که یک ساخت درونی ذهنی است. در این تحقیق، بااستفاده از روش تحقیق آمیخته، الگویی برای طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه مدل‌ذهنی تدوین شد و سپس مورد اعتباریابی قرارگرفت. در روش تحقیق کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی با طرح استقرایی و همچنین از روش طراحی و تدوین الگو استفاده شد. پس از تهیه چهارچوب اولیه مفهومی و سپس الگوی اولیه طراحی آموزشی،  با استفاده از نظر صاحبنظران، به بررسی میزان اعتبار درونی آن اقدام گردید و بعد از آن الگوی نهایی تدوین شد. در بخش کمی نیز برای رواسازی و اعتباربخشی بیرونی الگوی تدوین‌شده از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. آزمودنیها عبارت بودند از دانش‌آموزان سال سوم متوسطه و درس سوم کتاب فیزیک برای طراحی آموزشی انتخاب که پس از طراحی کردن آن براساس الگوی تدوین شده، در گروه آزمایش آموزش داده شد. گروه کنترل نیز به روش مرسوم آموزش دیدند. در پایان، نتایج آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و آزمون حل مسأله در دو گروه با استفاده از آزمون تی وابسته و آزمون تحلیل کوواریانس باهم مقایسه شدند. نتایج حاکی از تفاوت معنی‌دار نمرات دوگروه در هر دو آزمون بود. بدین معنی که طراحی آموزشی مبتنی بر مدل ذهنی باعث بهبود میزان یادگیری و مهارت حل مسأله در دانش‌آموزان شده بود. 

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصی