XML English Abstract Print


چکیده:   (1565 مشاهده)

در دنیای امروز توانمندی های مردمی در علم و فناوری اصلی ترین عامل پیشرفت در توسعه کشورها شناخته می شود. نهادهای مختلفی جهت کمک به توانمندسازی مردم در تلاش هستند. نهاد رادیو وتلویزیون یکی از این نهادهاست. این پژوهش در پی ساختن الگویی برای ارتقای اثربخشی تاثیر رسانه ملی بر ارتقای میزان یادگیری علم وفناوری می‌باشد.به این منظور ضمن مرور مطالعات نظری فرهنگ علمی و فناوری در جهان ، مقایسه‌ای تطبیقی بین ایران و جهان نموده جایگاه کشور را در زمینه یادگیری علم وفناوری در این زمینه مشخص می‌نماید. سپس به منظور ارزیابی  نقش رسانه ملی در اثربخشی فهم عمومی از علم و فناوری و طراحی الگویی برای ارتقای این اثربخشی بر مبنای مطالعات جهانی و نظر کارشناسان پرسشنامه‌ای طراحی گردید. این پرسشنامه توسط مدیران میانی و ارشد فرهنگی و رسانه‌ای و همچنین اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارتباطات که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده‌بودند تگمیل گردید. در نهایت الگوی طراحی شده در چهار محور «آگاهی عمومی علم وفناوری»،« نگرش عمومی علم و فناوری»، «استفاده عمومی از علم و فناوری» و « اعمال نظر عمومی در علم وفناوری» استوار گردید. مسیر ارتقای اثربخشی رسانه ملی در توسعه فرهنگ علم و فناوری  توسط شاخص‌‌های قالب رسانه‌ای مربوطه در هر محور مشخص گردیده‌است

     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصی