این مقاله هنوز انتشار نهایی نیافته و در نوبت انتشار است. لذا صرفا چکیده آن قابل دسترسی است.                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1620 مشاهده)

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای معرفت‌شناختی و هوش معنوی در پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره تحصیلی متوسطه بود. از روش توصیفی - همبستگی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان پایه سوم شهرستان زرین شهر (588 نفر) بود که تعداد 240 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی و پرسشنامه هوش معنوی بود که روایی صوری و محتوایی آنها از طریق نظرات شش نفر از استادان علوم تربیتی دانشگاه یزد و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب، 0.82 و 0.86 بدست آمد. همچنین معدل تحصیلی دانش‌آموزان برای بررسی موفقیت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بهترین پیش‌بینی‌کننده موفقیت تحصیلی، شامل قطعیت دانش، ساده بودن دانش، توانایی ذاتی در یادگیری و همچنین درک و ارتباط با سرچشمه هستی است. بر اساس یافته‌ها، باورهای معرفت‌شناختی و هوش معنوی در پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان نقش دارند و این عوامل، به ویژه در موقعیت‌های آموزشی، باید مد نظر قرار گیرند.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصی