این مقاله هنوز انتشار نهایی نیافته و در نوبت انتشار است. لذا صرفا چکیده آن قابل دسترسی است.                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (892 مشاهده)

تولیدات چندرسانه‌ای در دهه‌های اخیر پیشرفت فزاینده‌ای را در آموزش ایجاد کرده و به‌عنوان یک سبک آموزشی پذیرفته شده است که باید طبق اصول علمی طراحی شوند. یکی ازمهمترین اصولی که پژوهش حاضر به آن پرداخته، استفاده از مثال آموزشی می‌باشد. مثال‌های آموزشی به‌عنوان یک روش تدریس مطرح می‌باشند و به شیوه‌های مختلفی برای تسهیل یادگیری مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی بود که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده چندرسانه‌ای آموزشی محقق ساخته و آزمون‌های یادگیری (پایایی 0.78) و یادداری (پایایی 0.80) بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون تی. همبسته و نرم‌افزار «اس. پی. اس. اس.» نسخه 20 انجام شد. براساس یافته‌های پژوهش میانگین گروهی که با استفاده چندرسانه‌ای با مثال‌های آموزشی حل‌شده آموزش دیده بودند در مرحلۀ یادگیری 17.20 و میانگین گروه سنتی 14 بود که میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده و این تفاوت نیز براساس تحلیل کوواریانس از لحاظ آماری معنی‌دار تشخیص داده شد پس در نتیجه آموزش به شیوۀ چندرسانه‌ای با مثال‌های آموزشی حل شده در افزایش یادگیری ویادداری مؤثر بوده است. (0.004 =P)

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصی