XML English Abstract Print


چکیده:   (1192 مشاهده)

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش به روش جیگ‌ساو بر شاخص‌های شناختی، عاطفی و سازگاری عاطفی - اجتماعی ریاضی دانش‌آموزان است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در اجرای آن از طرح چهارگروهی ناهمسان با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 99 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه‌ی ششم ابتدایی شهر بانه در سال تحصیلی 94-93 بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در هر یک از گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند.پرسشنامه‌های تجدیدنظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه، سازگاری عاطفی - اجتماعی و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق‌ساخته به روش گروهی توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد. آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت ده جلسه آموزش به روش جیگ‌ساو را دریافت کردند. گروه کنترل نیز همزمان به برنامه‌های عادی کلاسی خود ادامه دادند. یافته‌های پژوهشی نشان داد که آموزش به روش جیگ‌ساو در مقایسه با آموزش مرسوم تاثیر مثبت بیشتری به پیشرفت تحصیلی، سازگاری عاطفی - اجتماعی و برخی از شاخص‌های عاطفی تحصیلی دارد. بنابراین آموزش به روش جیگ‌ساو به پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان منجر می‌شود. پژوهش حاضر برای معلمان ریاضی کاربردهایی دارد که می‌توانند از این راهبرد برای پیشرفت درس ریاضی استفاده کنند.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصی