XML English Abstract Print


چکیده:   (888 مشاهده)

هدف از این پژوهش مروری نظام‌دار بر مدل‌های ساختاری ارائه شده از روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی و فراشناختی و پیشرفت تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر، مرور نظام‌دار مبتنی بر روایت بود که نوعی پژوهش فراتحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل مطالعاتی بود که در ایران صورت گرفته و از مدل‌های معادلات ساختاری جهت بررسی روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی و فراشناختی و پیشرفت تحصیلی استفاده کرده بودند. بدین منظور از بین 37 مقاله یافت شده از طریق جستجوی اینترنتی، تعداد 15 مقاله بر اساس ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شدند که 6 مقاله از تحلیل مسیر و 9 مقاله از معادلات ساختاری استفاده کرده بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل چک لیست محقق‌ساخته بود. یافته‌ها نشان داد اهداف پیشرفت، تاثیر مستقیم و معناداری بر پیشرفت تحصیلی دارد. میانگین همبستگی‌های مربوط به تاثیر مستقیم اهداف عملکردی - رویکردی بر خودتنظیمی و فراشناخت بیشتر از میانگین همبستگی‌های مربوط به تاثیر مستقیم اهداف تبحری بر خودتنظیمی و فراشناخت بود. هم‌چنین تاثیر مستقیم راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی از تاثیر مستقیم راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی قوی‌تر بود. اثر غیرمستقیم اهداف تبحری بر پیشرفت تحصیلی از اثر غیرمستقیم اهداف رویکردی - عملکردی معنادارتر و همبستگی‌های گزارش شده نیز بیشتر بود. بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که نقش مهارت‌های فراشناختی در یادگیری به دلیل فرایندهای کنترلی و نظارتی آن پررنگ‌تر از نقش فرایندهای شناختی است.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصی